ساختار مرکز

مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقای سلامت در جلسه شورای گسترش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ14/10/93

به تصویب رسیده است