درباره مرکز

مشخصات رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای بالینی و ارتقاء سلامت

نام و نام خانوادگی :خانم دکتر منصوره تجویدی

پست الکترونیک  مرکز :cchprc@kiau.ac.ir

مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی پرستاری

 

شماره تماس دانشکده :026-34489475و026-34182580