هیات موسس

هیئت موسس:

 

دکتر مانی میرفیضی متخصص داخلی

دکتر غلامرضا بابایی متخصص امار حیاتی

دکتر سیده زهرا میرفیضی فوق تخصص روماتولوژی

خانم سهیلا مقیمی هنجنی  هیئت علمی گروه مامایی

دکتر منصوره تجویدی هیئت علمی گروه پرستاری

دکتر شراره ضیغمی هیئت علمی گروه پرستاری