اساسنامه مرکز

اساس نامه ی مرکز تحقیقات

ماده 1-

به منظور گسترش پژوهش و ارایه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات واحد کرج که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف

1-توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه علم

2- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح  نظرارایه خدمات بهداشتی درمانی کشوربه منظور جوابگویی به نیاز های جامعه ی اسلامی

3- جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد ، مقالات و مدارک مربوطه و انتشارآنها

4-تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه

5- ترغیب تشویق و بکارگیری محققین

6- کوشش در جلب و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و اموزشی سایر کشور ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده ی3- ارکان مراکز عبارتند از:

الف- شورایعالی

ب- رئیس مرکز

ماده 4-اعضا شورای عالی مرکز

1-رییس دانشگاه واحد مجری علوم پزشکی

2- معاون پژوهشی دانشگاه واحد مجری علوم پزشکی

3- معاون درمانی دانشگاه واحد مجری علوم پزشکی

4-رییس مرکز

5- سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رییس مرکز و تایید رییس دانشگاه واحد مجری علوم پزشکی

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز:

1-تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات اموزشی پژوهشی داخلی و خارج ازکشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4-بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-تصویب دستورالعملهای مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات

6-پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره :مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی خواهد بود.

ماده 6-

رییس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رییس دانشگاه واحد مجری علوم پزشکی هر چهار سال یکبار با تایید رییس مرکز توسعه پژوهش ،فناوری و نواوری علوم پزشکی منصوب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 

لینک دانلود اساسنامه