اولویت های پژوهشی مرکز

عناوین پیشنهادی طرح های تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی

اولویتهای  پژوهش در آموزش

- بررسی کیفیت آموزش بالینی مربیان مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی

- مقایسه ارزشیابی اعضاء هیئت علمی توسط دانشجویان با خود ارزیابی آنها در دانشکده پرستاری و مامایی

- بررسی مشکلات سیستم آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از دیدگاه اساتید و دانشجویان و پرسنل آموزش

- بررسی تاثیر SKILL LAB قبل از ورود به کارآموزی اتاق زایمان در ارتقاء مهارتهای بالینی دانشجویان مامایی

- بررسی مقایسه ای تاثیر ارزشیابی دانشجویان با چک لیست در بالین با سایر روشهای روتین ارزشیابی

-بررسی راهکارهای ارتقاء رضایت مندی دانشجویان در خدمات بالینی

-بررسی راهکارهای ارتقاء رضایتمندی اساتید در ارائه خدمات بالینی

-بررسی سوانح و چالشهای آموزش بالینی مامائی

بررسی موانع استفاده از روشهای تدریس نوین به جای روش سخنرانی در دانشکده پرستاری و مامایی-بررسی میزان پوشش اهداف آموزشی در برنامه COURSE PLAN  دانشکده پرستاری و مامایی

بررسی نظرات پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی البرز در مورد کاربردی بودن آموزش های دوره کارشناسی پرستاری

بررسی هزینه اتمام شده تربیت دانشجوی پرستاری با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)در دانشگاه علوم پزشکی البرز

بررسی نظرات اعضاء هیات علمی در زمینه کاربردی بودن آموزشهای دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل

-بررسی تاثیر مطالعه مستقل بر روی یادگیری بر مبنای حل مسئله در کارآموزان پرستاری

- بررسی موانع ارتقاء کیفیت علمی اساتید از دیدگاه اعضاء هیئت علمی

-بررسی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه

- بررسی تاثیر روش آموزشی آسکی در ارزیابی بالینی دانشجویان پرستاری

-بررسی علل حضور و عدم حضور(غیبت) دانشجویان در کلاس های درس تئوری و بالینی

-بررسی تاثیر مدل همکار آموزش بالینی بر میزان یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری

-تاثیر کاربردهای روش های مختلف تدریس در یادگیری دانشجویان

بررسی عملکرد دانشجویان پرستاری ترم 8 از انجام  کارعملی که در محیط کارورزی انجام می دهند

-بررسی رضایت دانشجویان پرستاری از تعداد واحد های ارائه شده در سال آخر دوره کارشناسی پرستاری

-بررسی رضایت دانشجویان پرستاری کاروز از محیط کارورزی

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر روی صلاحیت بالینی پرستاران

-بررسی کیفیت مهارتهای ارتباطی دانشجویان پرستاری

تاثیر به کارگیری روش ارزشیابی "بارس" بر مهارت مدیریتی دانشجویان در کارآموزی مدیریت پرستاری (فرآیند ارزشیابی به وسیله نمونه های ویژه انواع رفتارهای شغلی مورد انتظار و ربط دادن آن ها با معیار اندازه گیر ی مشخص می کند)

-مقایسه روش آموزش بالینی سنتی با روش بازتاب در میزان دستیابی انشجویان کارورز به اهداف آموزشی

-بررسی تاثیر آموزش به روش بازتاب برروی ارتقاء تفکر انتقادی دانشجویان اتاق عمل

-تاثیر اجرای ارزشیابی بالینی با روش های ارزشیابی نوین بر صلاحیت دانشجویان پرستاری

-تاثیر کارگاه آموزشی راهبردهای یادگیری و مطالعه بر یادگیری دانشجویان پرستاری

-بررسی تاثیر محیط یادگیری بالینی از دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان پرستاری

-بررسی میزان آشنایی اعضاء هیات علمی و دانشجویان پرستاری از روشهای ارزشیابی بالینی نوین

- تعیین صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی البرز به روش خود ارزیابی

1-گروه پرستاری                                                

بررسی شیوع اپیدمیولوژی کانسردر استان البرز

-بررسی شیوع دیابت در استان البرز

- بررسی میزان شیوع زخم های دیابتی در بیماران دیابتی بستری در بخش های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز

-ارزیابی وضعیت آنتی اکسیدانی شاخص های استرس اکسیداتیودر بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

- بررسی شیوع اپیدمیولوژیک کانسر پستان در کارکنان یا (شاغل و غیر شاغل)

- بررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی با غلظت MBA/C در بیماران دیابتی

- بررسی تاثیر مصرف آنتی اکسیدانها و مکمل ها در درمان بیماران دیابتی نوع 2

- بررسی عملکرد مرتبط با پوکی استخوان در دانشجویان دختر دانشکده پرستاری و مامایی

- بررسی عوامل مرتبط در پوشش تنظیم خانواده

- بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیکهای دیابت

-بررسی الگوهای غذایی (عادات غذایی) نوجوانان 19-11 ساله و ارتباط آن با وزن

- بررسی الگوهای غذایی خانواده و فعالیت فیزیکی در نوجوانان

-بررسی شیوع بیماریهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی تیپ 2 در البرز

-بروز علت مرگ ناگهانی در بیمارستانهای شهر البرز

-مقایسه میزان لیپو پروتئن هاوانزیم های کبدی درمصرف کنندگان LD ومدروکسی پروژسترون 

-بررسی سطح فعالیتهای فیزیکی در میان دانش آموزان سطوح مختلف تحصیلی و کارکنان آموزشی

-بررسی دانش ،نگرش و عملکرد مردم در مورد علل سرطان و پیشگیری از آن

-بررسی خود درمانی در بیماران مراجعه کننده به سرویس های بهداشتی

-بررسی اعتقادات و عملکرد مادران باردار در خصوص ویتامین ها و مواد معدنی

-فراوانی استفاده از روش های پیشگیری وعوامل مرتبط با آن

-ارتباط تیپ شخصیتی نوع D با کیفیت زندگی بیماران قلبی

-آگاهی و عملکرد زنان باردار درباره اسید فولیک

-مقایسه میزان عود دردوروش ترک سیگار

-بررسی تاثیر خوددرمانی برروند بیماری زخم معده

-مقایسه امید به زندگی درروحانیون وافرادعادی

-تاثیر بازدید منزل بر تغذیه اعضای با شیر مادر

-تاثیر روش های مختلف غیر دارویی بر درد ناشی از واکسیناسیون شیرخواران

-مقایسه عملکردپرسنل بخش های ویژه (ICU-CCU ) با استانداردهای جهانی

-بررسی میزان مشارکت زنان شهر کرج در برنامه غربالگری سرطان سینه

-بررسی عوامل خطر مرتبط با بیماری استئوآرتریت مفاصل زانو و لگن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های شهرکرج

-مقایسه روش های پانسمان با وضعیت استاندارد در بیمارستان های شهر البرز

- مقایسه روش های پانسمان زخم های گوارشی ارتوپدی با وضعیت استاندارد در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی البرز

- اخلاق حرفه ای پرستاران و رعایت آن در بخش های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرج

- بررسی  عوامل موثر در جدایی آموزش و بالین کادر پرستاری

-بررسی عملکرد مربیان پرستاری در بیمارستانهای آموزشی شهر کرج

بررسی نیازها انگیزشی براساس سلسله مراتب نیازهای مازلو

نحوه مدیریت پرستاری و ربط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران

-بررسی مقایسه ای کیفیت مراقبتهای پرستاری از دیدگاه سر پرستاران در بخش ویژه و غیر ویژه

-بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بیماران قلبی در کیفیت زندگی شان

-بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اساسی ترانسفوزیون خون بر عملکرد پرستاران

-بررسی وضعیت ایمنی اتاق های عمل

-بررسی نگرش و عملکرد پرستاران اتاق عمل در زمینه چک لیست کنترل ایمنی بیمار در اتاق های  عمل

-بررسی تاثیر توانمند سازی والدین نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه در مراقبت از نوزادان

-بررسی سازگاری با استرس در پدران به دنبال تولد نوزاد نارس

-بررسی تغییرات رفتاری نوزادان نارس در حین تغذیه

-بررسی کیفیت تغذیه در زمان بیداری در نوزادان بستری

-بررسی تاثیر تغییرات قلبی و برادیکاردی در نوزادان نارس درهنگام انتقال تغذیه گاواژبه تغذیه دهانی

- بررسی رعایت حقوق بیمار در اتاق عمل

-بررسی فراوانی هر کدام از سندروم های سالمندی (سقوط و...)در سالمندان شهر کرج و بستری در بیمارستان

-بررسی عوامل مرتبط با ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان های آموزشی

-بررسی کیفیت دیالیز در بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی و عوامل موثر بر آن

-بررسی بار مراقبین و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به بیماری مزمن

-بررسی نیازهای بهداشتی _درمانی و مشکلات جسمی و روانی _اجتماعی سالمندان

-بررسی پاسخ درد نوزادان به محل های مختلف تزریق واکسن (مداخله ای)

-بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپادین بر درد و کبودی ناشی از آن (مداخله ای)

-بررسی شیوع انواع هپاتیت در بیماران تحت همودیالیز

-بررسی مشکلات و عوارض راه های دستیابی به  در بیماران همودیالیز و عوامل موثر بر آن

-بررسی مقایسه ای محل AVF بر ایجاد سندروم تونل کارپانل در بیماران همودیالیز

-بررسی ارتباط تغییرات ظاهری شکم مادر با جنسیت نوزاد در خانم ها باردار مراجعه کننده به زایشگاه

-تعیین علل مرگ و میر نوزادان بر اساس کدبندی بین المللی بیماری ها

-بررسی پوشش واکسیناسیون و ایمنی به هپاتیت b در کارکنان

-بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی و عوامل موثر به آن بر زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک زنان

-بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتروز زانو مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی

- سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد کرج دارای اضافه وزن و چاقی

-بررسی تاثیر ماساژ استروک بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع I

-بررسی تاثیر مراقبت های کانگورویی بر میزان بیلی روبین نوزادان مبتلا به زردی پاتولوژیک

-بررسی میزان اضطراب پدران کودکان بستری در بخش های ویژه (PICU )

-مقایسه میزان درجه حرارت زیر بغلی و درجه حرارت دهانی شیرخواران با تب بالا

-بررسی کیفیت زندگی کودکان با دیابت نوع I

-اجرای ارزشیابی برنامه درسی بالینی از نظر راه کار جامعه نگر

-دیدگاه دانشجویان پرستاری نسبت به دفترچه ی یادداشت روزانه به عنوان ابزاری جهت ثبت ایده ها و باز اندیشی

-نحوه یادگیری پرستاری حرفه ای در بالین : مطالعه کیفی از تجارب اساتید دانشجویان

-ارتباط رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری اعضاء هیئت علمی

- بررسی کیفیت ارائه مراقبت در بخش های انکولوژی براساس استاندارد

- بررسی موثرترین روش آموزش بالینی

-بررسی رعایت اصول استاندارد مراقبتهای پرستاری در تزریق استرپتوکیناز به بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

-آگاهی و عملکرد دانشجویان کارورز در زمینه کار با دستگاه الکتروشوک

-تعیین خطاهای دارویی و بکارگیری روشهای تعدیل آن

- بررسی خطاهای پزشکی و پرستاری در بخش های کودکان

- بررسی روش های آموزش کلینیکی متداول و مقایسه با استانداردها و روش های جدید

- بررسی نقاط ضعف و قوت کارآموزیهای بخش اطفال

- مشکلات شایع کودکان سالم (آکنه و چاقی/سبک زندگی)

-بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران از مدیریت بحران

-بررسی شیوه های مدیریتی در پرستاری

-بررسی تاثیر مشاوره( فردی  و گروهی )بر کاهش اضطراب  و اعتماد به نفس دانشجویان

-بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری از شیوه های مقابله با استرس

-بررسی آگاهی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات روانی از شیوه های مقابله با استرس

-بررسی میزان موفقیت مربیان در شناسایی و حل مشکلات دانشجویان پرستاری

-میزان عوارض روشهای تنظیم خانواده

بررسی کیفیت واکسیناسیون در مراکز بهداشتی درمانی

-تعیین علل قطع روشهای تنظیم خانواده

-بررسی تاثیر آموزش به مادران در کاهش عوارض ناشی از واکسن ها

-تعیین استانداردهای بهداشت محیط در مدارس

-استفاده از طب مکمل در پرستاری و توانمندسازی پرستاران در این زمینه

-موانع و تسهیلات انجام پژوهشهای پرستاری در بیمارستان هاوراهکارهای  آن

-بررسی شاخصهای سلامت کودک در مهدکودک ها و مدارس

-اختلال عملکرد جنسی زوجین و عوامل مختلف در شیوع خشونتهای خانگی در زنان

-اختلالات عملکرد  جنسی در دوران یائسگی

-مشکلات شایع دوران نوجوانی ( اعتیاد ارتباطات جنسی-خودکشی)

-باورهای غلط رایج در مورد روشهای پیشگیری از بارداری

 

2-گروه مامایی

-بررسی اثر مکمل زغال اخته در پیشگیری و درمان عفونت های ادراری در زنان باردار

-بررسی اثر مکمل زغال اخته در پیشگیری و درمان عفونت های ادراری در زنان یائسه

-بررسی اثر یوگا بر شدت درد دیسمنوره(انتخاب شده)

-بررسی اثر صمغ بنه بر شدت درد و بهبود زخم اپی زیاتومی

-بررسی اثر صمغ بنه بر درمان واژینیت های دستگاه تناسلی(انتخاب شده)

-استفاده از طب فشاری بر افزایش حجم شیر مادر(انتخاب شده)

-بررسی اثر موضعی عسل بر میزان بهبود زخم اپی ز یاتومی

-بررسی بکارگیری ورزش های دوران بارداری بر کاهش تروماهای زایمانی،پیشرفت زایمان و نوع زایمان

-استفاده از بر چسب کنتراسپتیو(پیشگیری از بارداری) بربرخی  اندکس های خونی، میزان عوارض،تداوم استفاده و رضایت استفاده کننده

-بررسی اثرپوزیشن های انتخابی مادر بر چرخش غیر طبیعی سر جنین

-تاثیر هل بر شروع درد های زایمانی در حاملگی پست ترم

-تاثیر بوی عود بر کاهش دردهای زایمانی در طول فاز فعال

-تاثیر حضور همراه در کاهش خون ریزی پس از زایمان

-بررسی مشکلات اختلال عملکرد جنسی

-ارائه راهکار عملی در بهبود مشکلات اقتصادی زنان باردار جهت مراقبت های اولیه زایمان

-روش های خوشایندسازی زایمان

-بررسی رایحه درمانی در زایمان

-مقایسه تاثیر روش های دارویی و غیر دارویی بر کاهش در مرحله اول و دوم لیبر

-بررسی تاثیر عصاره گل سرخ بر شدت درد دیسمنوره اولیه

-بررسی تاثیر عصاره اسانس پرتقال بر شدت درد پس درهای زایمانی

-بررسی تاثیر ژل آلوئه ورا بر شدت درد دیسمنوره اولیه(انتخاب شده)

-بررسی تاثیر ژل ساکارز بر عفونت های وا‍ژینال((انتخاب شده)

-بررسی اثر عصاره درخت چای بر بهبود زخم اپی زیاتومی

-بررسی ارتباط تغییرات ظاهری شکم مادر با جنسیت نوزاد در خانم ها

-بررسی تاثیر بهار نارنج  بر هیجان و استرس قبل از امتحان دانشجویان  مامایی

-رابطه هوش معنوی ماماها با فرسودگی شغلی و سلامت روانی آنها

-بررسی اثر روشهای غیر دارویی کاهش درد زایمان (تکنیکهای تستی  و موسیقی و طب فشاری و طب سوزنی و درمانی و.......)

-مقایسه روشهای موثر در تعیین خونریزی پس از زایمان

-مقایسه رضایتمندی زنان از زایمان در منزل با زایمان در بیمارستان کرج

   -تاثیر پوزیشن های مختلف در سیر زایمان و کاهش درد زایمان

-ارتباط فعالیت فیزیکی با اختلالات قاعدگی

-تاثیر مکمل های گیاهی در کاهش عوارض یائسگی

--مقایسه استفاده از پانسمان نوین با پانسمان روتین در بیماران سزارینی

-تاثیر درمانهای مکمل در کاهش عوارض شایع بارداری

-بررسی آینده نگر ارتباط قلیان کشیدن و نوع سرطان زنان در سطح استان

-بررسی علل مرگ و میر مادران در استان

-ارائه راهکارهای کاهش مرگ و میر مادران در استان

-بررسی علل iufd در سطح شهر کرج

-بررسی علل عفونتهای بعد از اعمال جراحی

-بررسی علل عدم مراجعه بیماران به بیمارستان جهت زایمان طبیعی

-بررسی مقایسه ای عوارض بعد از زایمان طبیعی توسط ماماها و متخصصین

-بررسی فراوانی ناهنجاری های  مادرزادی قابل شناسایی و علل آن در شهر کرج

-بررسی تاثیر تغذیه بر بروز پره اکلامپسی

-بررسی میزان رعایت اصول اخلاقی در اتاق زایمان.